ما شما را می شناسیم بیایید درباره کسب و کارتان صحبت کنیم مشاوره رایگان هدف ما ارتقا برند شماست
ما
کـــه
هستیم؟

ما در استودیوی «کار»، حدود به ۱۰ سال است که درزمینه تولید محتوای تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی فعالیت داریم. آنچه دغدغه ما در این سال‌ها بوده است، ارائه دادن بالاترین کیفیت کار، متناسب با بودجه‌ای که مشتری مدنظر داشته است. اولین مأمورت ما شناخت دقیق مشتری و نیاز برند اوست و آنچه ما مدعی آن هستیم این است که مشتری را به خوبی می‌شناسیم.

استراتژی برندسازی

بـرای آنکـه بتـوان کمپینی مؤثر طراحی و اجرا کرد. می‌بایست شـناخت دقیقـی از خـود، محیـط اطـراف و مخاطبـی کـه می‌خواهیم پیغـام را بـه او منتقل کنیم داشـته باشـیم. ما برای داشـتن کمپین تبلیغاتی موفق، بـه سـه سؤال، دقیـق پاسـخ می‌دهیم. کجــا، چــه زمانــی و چگونــه می‌خواهیم کمپیــن خــود را در رسانه‌های درســت، اجــرا کنیــم؟

مشاوره

اگــر در کاری کــه داریــد، نقشه‌ی راهــی نداریــد، بــدون شــک بــا خطــر گرداب‌های عظیـم روبه‌رو خواهیـد بـود. یـک تاجـر هرچقـدر هـم کـه صاحـب سـرمایه عظیمـی باشـد و هرچقدر کشـتی کـه ثروتـش در آن اسـت از بهترین‌های دنیـا باشـد، بـدون داشـتن یـک راهنمـای خبـره یـا یـک ناخـدای توانـا، هیچ‌وقت بـه مقصـد نمی‌رسد. بگذاریـد بهتریـن راه را بـرای رسـیدن بـه مقصـد بـه شـما نشـان دهیـم.

تبلیغات

قضیه چیست؟
درسـت زمانـی کـه مشـتری بـا تصویـری تبلیغاتـی روبه‌رو شـود و مکثـی کنـد تـا بـه سؤال «قضیه چیسـت؟» که در ذهنش شکل‌گرفته، جواب دهــد، آن تبلیــغ رســالت خــود را به‌درستی انجــام داده اســت. ایــن معجـزه «جذابیـت داسـتان» اسـت. مـا ایـن عنصـر را بسـیار به تبلیغات خـود تزریـق می‌کنیم، تـا افـراد بیشـتری بـه تبلیـغ مـا نـگاه کننـد.

حقیقـت امـر ایـن اسـت کـه هیچ‌کس بـه تبلیغـات توجـه نمی‌کند. مـردم بـه

آنچـه بـرای آنهـا جـذاب اسـت توجـه دارنـد، و گاهـی اوقـات آن چیز تبلیغ اسـت.

هوارد لاک گاسجتبلیغاتچی

_

 برخی از سفارش دهنده‌های خوب ما

_

مهارت های تیم ما چیست؟

83%

طراحی کمپین تبلیغاتی

95%

تولید ویدئو تبلیغاتی

93%

موشن گرافیک

100%

طراحی گرافیک

نظر مشتریان درباره ما چیست؟

تجربه منحصر به فردی بود کار با تیمی که با صبوری تمام کار ما رو مرحله به مرحله دنبال کردند و با بهترین کیفیت به اتمام رسوندند.
سعیده قاسمی
مدیر و موسس لوکین سوییت
این مجموعه نهایت رضایت از همکاری و حسن سلیقه به همراه تخصص را از شما داشته و بدنبال موقعیت دوباره جهت همکاری با شما می‌باشد.
با تشکر
مهندس عابدی
مدیر مجموعه BMP sport